Dänemark

EG Electronics
World Trade Center
Borupvang 3
DK-2750  Ballerup
Phone: +46 8 759 35 70

E-Mail: sales.denmark@egelectronics.com
www.egelectronics.com

Unsere Kunden und Interessenten aus dem Bereich Telekommunikation wenden sich bitte an:
Business Development Telecomunication
Timo Kinnunen
Villakatu 3
FIN-20460 TURKU

Tel. +358 2 2358360
Mobiltelefon +358 40 748 6619
E-Mail: timo.kinnunen@pp.inet.fi